คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.61 ถึงวันที่ 26 เม.ย.61
 (อ่าน 678)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
                    ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง  เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตระดับปริญญาตรีในด้านประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่สังคมคาดหวังโดยคุณสมบัตินิสิตที่จะถูกเสนอรายชื่อเข้าพิจารณา รายละเอียดตามประกาศแนบคณะฯ ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และนิสิตชั้นปีที่  2 - 4 ร่วมเสนอรายชื่อพร้อมประวัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ในด้านต่าง ๆ ตามประกาศ และส่งใบสมัครมายังสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์  (นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร) ภายในวันที่  19 เมษายน 2561 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา โดยมอบรางวัลให้นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 นิสิตชั้นปีที่ 2-3 รับเกียรติบัตรในกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 

ปฎิทินการดำเนินงานคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตต้นแบบ

--ใบสมัครแต่ละด้าน--
1. ด้านการเรียนดีเด่น
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านบำเพ็ญประโยชน์
5. ด้านกีฬา
6. ด้านสร้างชื่อเสียง
7. ระดับดีเยี่ยม