คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.61 ถึงวันที่ 20 เม.ย.61
 (อ่าน 296)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2561
 
     
                       ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเคมี) นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๒๐๙๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจ และภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศให้ นายศรชัย อินทะไชย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก