คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.61 ถึงวันที่ 18 เม.ย.61
 (อ่าน 2177)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษ : Young Smart TSU ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1.1 กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ

          1.2 กำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX)
ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
6 ภาคเรียน (
GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00

          1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่เบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          1.4 กรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 1.1 และ 1.2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก

 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ


ลำดับ

หลักสูตร

จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

1

วท.บ.ชีววิทยา

20

กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต

2

วท.บ.เคมี

20

3

วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

20

4

วท.บ.ฟิสิกส์

20

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต

2. ต้องไม่เคยได้รับผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ในรายวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

5

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

20

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ /ศิลป์ – คณิต หรือ

2. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ /สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

20

 1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ /ศิลป์ – คณิต หรือ

2. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ /สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

7

วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

 

 

20

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ

2. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง/ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/
สาขาการจัดการประมง/ สาขาสัตวศาสตร์/ สาขาเกษตรศาสตร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8

วท.บ.จุลชีววิทยา

20

 1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ

2. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง/ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ สาขาการจัดการประมง/ สาขาสัตวศาสตร์/ สาขาเกษตรศาสตร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

9

วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม

20

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ

2. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา/ อุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขาวิชา/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

10

วท.บ.คณิตศาสตร์

20

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

2. มีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

11

วท.บ.สถิติประยุกต์

20

 1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 2. มีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

 

 หลักสูตรที่เปิดสอน
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

- หลักสูตรคณิตศาสตร์
- หลักสูตรสถิติ

2. สาขาวิชาเคมี
-  หลักสูตรเคมี
-  หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม

3. สาขาวิชาชีววิทยา
-  หลักสูตรชีววิทยา
-  หลักสูตรจุลชีววิทยา

4. สาขาวิชาฟิสิกส์
-  หลักสูตรฟิสิกส์

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ