คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.61 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.61
 (อ่าน 341)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] นิสิตคณะวิทย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7
 
     
                   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่ง ตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7 ณ อาคารศรีวิทยวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สืบเนื่องจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จึงให้มีการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกันในรูปแบบการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร โดยมุ่งหวังให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาของทั้งหกหน่วยงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการศึกษาและวิจัย นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของทั้ง 6 หน่วยงาน (หรือหน่วยงานอื่นๆ) ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิต ในครั้งนี้มีนิสิตและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เคมี (ห้อง 704) ในเวลา 11.00 - 11.15 น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันวัวโดยใข้อัลตราโซนิคและไมโครเวฟ นำเสนอ โดย นางสาวอัจฉรา ปิ่นแก้ว นางสาวสุวรรณา รายอมะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ เป็นที่ปรึกษา โดยครั้งนี้ ตัวแทนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2