คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ทุนการศึกษา
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.61 ถึงวันที่ 28 เม.ย.61
 (อ่าน 122)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
     
                       ด้วย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แสะเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยชีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถีงวันที่ 22 มีนาคม 2561 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาขนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยชีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่