คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.61 ถึงวันที่ 1 พ.ค.61
 (อ่าน 446)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561
 
     
                       ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บรษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปลถัมภ์ ใด้จัดทำโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาลตร์ใทยประจำปี 2561  Young Thai Science Ambassador, (YTSA 2018) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวซน และสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน ที่จะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
                   การนี้ อพวช. พิจารณาเห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในสถาบันการศึกษาของท่าน จึงขอเชิญท่านส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังรายละเอียดที่ได้แนบ และคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาทีในหัวข้อ The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Know! ไปยัง อพวช. ทาง E-mail: ytsainfo@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่