คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.61 ถึงวันที่ 28 มี.ค.61
 (อ่าน 343)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION
 
     
                  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาคู่มือที่เน้นสถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่การพัฒนา STEM Literacy ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมเป็นครูระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคใต้ จำนวน 160 คน โดยมีวิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่จำนวน 11 คน