คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 2 ก.ค.61
 (อ่าน 634)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมทักษะในห้องปฎิบัติการ สำหรับโครงการพิเศษ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 
     
              เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 1 เมษายน 2561 โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์เสริมทักษะในห้องปฎิบัติการ สำหรับโครงการพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนนักเรียน 34 คนและครูสังเกตการณ์ จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 44 คน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย โดยมีวิทยากรคือ ผศ.วรากร วิศพันธ์ ณ ห้อง sc2308 ชั้น 3 อาคาร sc2 หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง เทคนิคทาง Molecula biology (PCR) โดยมีวิทยากรคือ อ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ และมีผู้ช่วยวิทยากรคือ น.ส.มาณี แก้วชนิด ณ ห้อง sc2408 ชั้น 4 อาคาร sc2 และในวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความงามของคณิตศาสตร์ โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล เรียน ณ ห้อง sc1403 ชั้น 4 ตึก sc1 หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ โดยมีวิทยากร อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ และมีผู้ช่วยวิทยากรคือ นายสุเจนต์ พรหมเหมือนและนายสุประดิษฐ์ ยวนทอง ณ ห้อง ศก217 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง