คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 12 ก.ค.61
 (อ่าน 202)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บริการวิชาการ] นักเรียนโครงการ GLOBE thailand ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 
     

                 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ(สสวท.) ได้มอบรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 30,000 บาท ให้กับนักเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง จากผลงานวิจัยระดับประถมศึกษา เรื่อง  สมบัติดินและการเจริญเติบโตของพริก (Capasicum frutescens L.) ในพื้นที่ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนักเรียนคณะผู้วิจัย คือ

1.เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์

2.เด็กชายธีร์ธวัช มีไข่

3.เด็กชายชนาธิป บัวแดง

คณะครูที่ปรึกษาวิจัย

นางนงเยาว์ เจริญวิริยะภาพ และ นางสาวพรหมมาศ วรรณสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

                โรงเรียนในเครือข่าย GLOBE มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าและโปสเตอร์จำนวน 5 โรงเรียน 5 งานวิจัย และได้รับรางวัลชนะเลิศแบบปากเปล่า 1 โรงเรียน ซึ่งในการนำเสนอวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Compitition 2018 เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เป็นโรงเรียนในเครือข่ายของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้ความร่วมมือของ GLOBE thailand และ สสวท