คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 เม.ย.61 ถึงวันที่ 18 ก.ค.61
 (อ่าน 724)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
 
     
                             เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย “สานสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561” ณ ห้อง SC1218 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าแห่งประเพณีไทย และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อาวุโสของคณะวิทยาศาสตร์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และอาจาาย์ไสว  ทองแดง (พิธีกร) อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 5 รูป จากวัดป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง หลังจากนั้นมีการรดน้ำขอพรผู้อาวุโสที่มีอุปการคุณต่อคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศรี  ชำนิ อาจารย์ประสิทธิ์   สกนธวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ อาจารย์ ดร.อานอบ คันฑะชา อาจารย์พิทยาภรณ์ ดำรงกุลรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม  ฟองสุวรรณ