คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ทุนการศึกษา
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.61 ถึงวันที่ 19 พ.ค.61
 (อ่าน 729)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
 
     

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 พ.ศ.2551 2566 ที่มีเป้าหมายสร้างกำลังคนระดับปริญญาเอกเพื่อให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,600 คน โดยให้ทุนศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอกในสาขาที่โครงการกำหนด  

             ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) 
และปริญญาเอก  แก่นิสิตนักศึกษาจำนวนรวม 50 ทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ ของสถาบันที่ร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้

 

ผู้สนใจสมัครรับทุนวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก ตามประกาศนี้ ให้ศึกษารายละเอียดการสมัครและข้อกำหนดของทุนจากประกาศนี้ให้เข้าใจก่อนสมัคร โครงการฯ จะถือว่าผู้สมัครทุกคนรับทราบข้อกำหนดและรายละเอียดของประกาศนี้เป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ

 

1.    ระยะเวลาการสมัคร

วันที่ 22 เมษายน – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เว็ปไซต์ https://sites.google.com/site/sciencescholarshipofthailand หรือ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันที่ผู้สมัครเข้าศึกษา

2.       จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก รวมจำนวน 50 ทุน โดยมีระยะเวลารับทุนดังนี้

·  ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโท-เอก ต่อเนื่อง จะได้รับทุนระดับปริญญาโท 2 ปี และทุนปริญญาเอก 3 ปี

·  ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาเอก สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทจะได้รับทุนระดับปริญญาเอก 3 ปี

และสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีจะได้รับทุนระดับปริญญาเอก 5 ปี


ดาวน์โหลดข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่