คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.61 ถึงวันที่ 3 ส.ค.61
 (อ่าน 523)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2560
 
     
                 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานิสิตกับการทำงานเนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมตัวเองในการวางแผนสำหรับการเข้าสู่สถานประกอบการ หรือการเตรียมความพร้อมตัวเองสู่การเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต และกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคี ความรักและความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาและคณะฯ รวมทั้งเป็นการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ จัดขึ้น ณ ห้อง MF3200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวอารียา   เหลาพันนา  ผลการเรียน 3.69 สาขาวิชาสถิต รางวัลนิสิตดีเด่น ด้านผลการเรียนดีเด่น
                นอกจากนั้น คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้เชิญคุณยุทธนา กาเด็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนานิสิตกับการทำงานหลังจบการศึกษา สัมภาษณ์งาน อย่างไรให้โดนใจนายจ้าง กิจกรรม PRE - INTERVIEW และช่วงบ่ายได้รับเชิญ นายอานนท์ เทพทอง นักพัฒนาธุรกิจ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ มาพูดบรรยายพิเศษจุดประกายความคิด เส้นทางชีวิตที่เลือกได้ หลังจากเสร็จการอบรมและบรรยายได้มีพิธีการขอบพระคุณครู และมอบของที่ระลึกจากคณะ หลังจากนั้นนิสิตกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร อุตรภิชาติและอาจารย์พีระ ทองมี เป็นตัวแทนอาจารย์ กล่าวอวยพรแก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาดังกล่าว
               ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา และนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ปีการศึกษา 2560 มา ณ โอกาสนี้ด้วย