คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 พ.ค.61 ถึงวันที่ 8 มิ.ย.61
 (อ่าน 338)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
 
     
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
- ระดับ ปริญญาโท  (เรียนที่พัทลุง)
วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ข
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก  แบบ ก1
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก  แบบ ก2
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ข
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ข

- ระดับ ปริญญาโท  (เรียนที่สงขลา)
วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2

 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
- ระดับ ปริญญาเอก  (เรียนที่พัทลุง)
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 1.1 
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.1 
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.2 


(รับสมัคร 27 เมษายน - 7 มิถุนายน 61)