คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 พ.ค.61 ถึงวันที่ 25 พ.ค.61
 (อ่าน 2257)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] รับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

              คณะวิทยาศาสตร์มีข่าวการรับสมัคร TCAS61 รอบที่ มาฝาก สำหรับ น้องๆ ที่พลาดโอกาสในการสมัครหรือมีความลังเลในการหาสถานที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้ว น้องๆ สามารถเลือกคณะ หลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่ชอบ ได้ 4อันดับ ซึ่งรายละเอียดการสมัครและการเลือกอันดับเป็นไปตามคู่มือที่ ทปอ. ทำขึ้น น้องๆ คนใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามมาทาง inbox fb คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตลอดเวลา จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันตอบคำถาม นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้เอาระเบียบการรับสมัครในรอบนี้ ให้น้องๆ โหลดไปอ่านทำความเข้าใจอีกด้วย พร้อมแล้วโหลดกันเลย

- คู่มือการสมัคร

- ระเบียบการรับนิสิต TCAS รอบที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

- สมัครออนไลน์



คุณสมบัติทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ การรับ TCAS รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2561 ไว้แล้ว

หลักสูตร/สาขาวิชา

จำนวนรับ

วท.บ.คณิตศาสตร์ 

10

วท.บ.เคมี 

15

วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม 

10

วท.บ.จุลชีววิทยา 

10

วท.บ.ชีววิทยา 

15

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15

วท.บ.ฟิสิกส์ 

10

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

15

วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

10

วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

10

วท.บ.สถิติประยุกต์ 

10