คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 พ.ค.61 ถึงวันที่ 28 พ.ค.61
 (อ่าน 154)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active learning ในยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
            คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning ในยุคดิจิทัล) ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีและเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning tool) สำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.15 - 16.15 น. ณ ห้อง SC1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ในการนี้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.15 - 16.15 น. ณ ห้อง SC1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับออนไลน์ หรือส่งแบบตอบรับมายัง นางสุธันยารัต ชูสง สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ หรือ ที่ E-mail : suthunyaratchoo@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561


แบบตอบรับออนไลน์