คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.61 ถึงวันที่ 17 ส.ค.61
 (อ่าน 516)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
 
     
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

ซึ่งประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.พฤทฐิภร  ศุภพล 
ได้รับรางวัล บุคลากรผู้มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ระดับดี)

2. อาจารย์ ดร.ชุติมา  แก้วพิบูลย์ 
ได้รับรางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับดี

3. อาจารย์ ดร.เตือนตา  ร่าหมาน 
รับรางวัลผลงานวิจัยระดับระดับดี 
ผลงานวิจัยเรื่อง กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำคลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรยา ปรีชาพานิช
รางวัลผลงานวิจัยเด่น 
ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ รางวัลระดับดี 
ผลงานวิจัยเรื่อง โปรแกรมต้นแบบของระบบแบบทดสอบออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนตามความสามารถของผู้สอบ โดยใช้แบบจำลองการทดสอบอัตราส่วนความน่าจะเป็นเชิงลำดับ กรณีศึกษา: ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติสำหรับฟาร์มอัจริยะ

6. อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำ
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
ผลงานวิจัยเรื่อง ระบบควบคุมวาล์วน้ำไร้สายพลังงานต่ำผ่านอินเตอร์เน็นออฟติง