คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.61 ถึงวันที่ 25 ส.ค.61
 (อ่าน 353)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทองและนายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
 
     
                                  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง บุคลากรสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา และนายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง นิสิต ปร.ดเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง: ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากของเสียอินทรีย์และน้ำเสีย อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 13477 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกอนุสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560