คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.61 ถึงวันที่ 25 ส.ค.61
 (อ่าน 252)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์และนางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณโณ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
 
     
                                  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์ บุคลากรสังกัดสาขาวิชาเคมี และนางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณโณ นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง: กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 13479 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกอนุสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560