คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[นิสิต-บุคลากร] ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต 2 พ.ค. 61...  (19 เม.ย.61) (อ่าน 21)
[ทั่วไป] รายชื่อสถานะนักเรียนที่ส่งเอกสารยืนยันโครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU...  (9 เม.ย.61) (อ่าน 366)
[ทั่วไป] กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561...  (6 เม.ย.61) (อ่าน 215)
[ทั่วไป] 3 เส้นทางจากคณะวิทย์ สู่อาชีพครู...  (3 เม.ย.61) (อ่าน 141)
[ทั่วไป] นโยบายมหาวิทยาลัยสีขาว...  (29 มี.ค.61) (อ่าน 72)
[บุคลากร] เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจัาปีงบประมาณ 2562...  (28 มี.ค.61) (อ่าน 137)
[นิสิต] การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560...  (20 มี.ค.61) (อ่าน 484)
[ทั่วไป] ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program...  (19 มี.ค.61) (อ่าน 233)
[บริการวิชาการ] นักเรียนโครงการ GLOBE thailand ได้รับรางวัลชนะเลิศ ...  (2 เม.ย.61) (อ่าน 43)
[นิสิต] นิสิตคณะวิทย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางว...  (26 มี.ค.61) (อ่าน 222)
[นิสิต] นิสิตระดับปริญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”...  (20 มี.ค.61) (อ่าน 115)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง ที่ได้รับการสนับสนุนทุน ในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบก...  (19 มี.ค.61) (อ่าน 35)
[บุคลากร] อาจารย์วรรณฤดี หิรัญรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ...  (19 ก.พ.61) (อ่าน 168)
[นิสิต] ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญา...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 155)
[นิสิต] ดร. ชลธิชา มามิมิน ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 149)
[บุคลากร] เกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560...  (1 ก.ย.60) (อ่าน 266)
[บุคลากร] บุคลากรที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ...  (28 มิ.ย.60) (อ่าน 322)
[บุคลากร] การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ...  (19 มิ.ย.60) (อ่าน 259)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ ...  (20 เม.ย.61) (อ่าน 870)
บริษัท ชายนิ่ง โกลด์ จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง...  (3 เม.ย.61) (อ่าน 26)
บริษัท คิงพิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด รับสมัครพนักงานแผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม...  (28 มี.ค.61) (อ่าน 157)
บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง...  (20 มี.ค.61) (อ่าน 35)
รับสมัครงาน บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด หลายอัตรา...  (9 มี.ค.61) (อ่าน 190)
บริษัททูน่าพาราไดส์จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง...  (9 มี.ค.61) (อ่าน 97)
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด รับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตำแหน่ง นักเคมี จำนวนหลายอัตรา...  (7 ธ.ค.60) (อ่าน 156)
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0

0