คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผลงาน Best Oral Presenta...  (13 ก.ค.61) (อ่าน 32)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง และผู้ร่วมทีมวิจัยผ่านการคัดเลือกจาก 32 โดยผู้เชี่ยวชาญ...  (25 มิ.ย.61) (อ่าน 257)
[นิสิต] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัลอะตอมเกมส์...  (12 มิ.ย.61) (อ่าน 478)
[บุคลากร] ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์และนางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณโณ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...  (25 พ.ค.61) (อ่าน 115)
[บุคลากร] รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...  (25 พ.ค.61) (อ่าน 92)
[บุคลากร] ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทองและนายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...  (25 พ.ค.61) (อ่าน 152)
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...  (17 พ.ค.61) (อ่าน 414)
[บุคลากร] นายสุเจนต์ พรหมเหมือน บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านห้องปฎิบัติการ...  (11 พ.ค.61) (อ่าน 197)
[สอวน.] การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 นักเรียนสามารถคว้า 5 เหรียญทองแดง...  (23 เม.ย.61) (อ่าน 74)
[นิสิต] ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญา...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 208)
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด