คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[บุคลากร] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวทางการเขียนรายงาน AUN-QA ...  (12 ก.พ.62) (อ่าน 29)
[บุคลากร] แจ้งปฎิทินการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย...  (7 ก.พ.62) (อ่าน 20)
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562...  (7 ก.พ.62) (อ่าน 69)
[ทั่วไป] รับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ Premium Sci TSU (เด็กวิทย์รุ่นใหม่) รอบที่ 2 จำนวน 270 ที่นั...  (23 ม.ค.62) (อ่าน 560)
[ทั่วไป] เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562...  (22 ม.ค.62) (อ่าน 428)
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์แนะนำประธานสาขาวิชา และขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิชาคนใหม่...  (21 ธ.ค.61) (อ่าน 179)
[ทั่วไป] ปฏิทินการรับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562...  (17 ต.ค.61) (อ่าน 2046)
[ทั่วไป] ขอความร่วมมือบุคลากรแสกนลายนิ้วมือเพื่อใช้กับเครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ SC1 และ SC2...  (3 ส.ค.61) (อ่าน 224)
[นิสิต] นายวิศรุต ตุกังหัน และ นางสาวสุภัตรา อินจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1...  (7 ก.พ.62) (อ่าน 6)
[นิสิต] ดร.ชลธิชา มามิมิน ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ...  (4 ก.พ.62) (อ่าน 60)
[นิสิต] ทีม PHB Energy ได้รับรางวัลชมเชย โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค...  (14 ม.ค.62) (อ่าน 40)
[บุคลากร] นางสาวมาณี แก้วชนิด นักวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...  (14 ม.ค.62) (อ่าน 152)
[บุคลากร] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัญธยาน์ ฟาน เบม ได้รับรางวัล ผู้นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ดีเด่น...  (20 ธ.ค.61) (อ่าน 61)
[บุคลากร] ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ดีเด่น...  (20 ธ.ค.61) (อ่าน 52)
[บุคลากร] รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ และ นางสาวธนาภรณ์ รักการ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...  (18 ธ.ค.61) (อ่าน 91)
[นิสิต] นิสิตปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลจากการประกวด GSB startup University...  (21 พ.ย.61) (อ่าน 91)
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด