คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active learning ในยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2560...  (10 พ.ค.61) (อ่าน 54)
[ทั่วไป] รับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 25...  (9 พ.ค.61) (อ่าน 1906)
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)...  (9 พ.ค.61) (อ่าน 110)
[ทั่วไป] ตรวจสอบผลการคัดเลือกโครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU...  (23 เม.ย.61) (อ่าน 81)
[ทั่วไป] กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561...  (6 เม.ย.61) (อ่าน 338)
[ทั่วไป] 3 เส้นทางจากคณะวิทย์ สู่อาชีพครู...  (3 เม.ย.61) (อ่าน 184)
[ทั่วไป] นโยบายมหาวิทยาลัยสีขาว...  (29 มี.ค.61) (อ่าน 115)
[ทั่วไป] ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program...  (19 มี.ค.61) (อ่าน 266)
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...  (17 พ.ค.61) (อ่าน 347)
[บุคลากร] นายสุเจนต์ พรหมเหมือน บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านห้องปฎิบัติการ...  (11 พ.ค.61) (อ่าน 73)
[สอวน.] การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 นักเรียนสามารถคว้า 5 เหรียญทองแดง...  (23 เม.ย.61) (อ่าน 45)
[บริการวิชาการ] นักเรียนโครงการ GLOBE thailand ได้รับรางวัลชนะเลิศ ...  (2 เม.ย.61) (อ่าน 69)
[นิสิต] นิสิตคณะวิทย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางว...  (26 มี.ค.61) (อ่าน 251)
[นิสิต] นิสิตระดับปริญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”...  (20 มี.ค.61) (อ่าน 158)
[นิสิต] ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญา...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 175)
[นิสิต] ดร. ชลธิชา มามิมิน ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 173)
[บุคลากร] เกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560...  (1 ก.ย.60) (อ่าน 292)
[บุคลากร] บุคลากรที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ...  (28 มิ.ย.60) (อ่าน 339)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0

0