คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
     
 
อาจารย์และบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ข่าวสารบุคลากร
ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์มชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ภาระกิจผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศ
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2561
 
อาจารย์และบุคลากร กลับหน้าหลัก
    AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560  
1. การรับนิสิต ปีการศึกษา 2560
2. มคอ. รายละเอียดของหลักสูตร
3. ปฏิทิน การส่ง มคอ. 3-7
4. FLOW Chart การประกันคุณภาพการเรียนการสอน
5. คำสั่ง อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 2560
6. ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ปี 2557-2560
7. รายงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
8. FLOWChart งานบุคคล
9. ข้อมูลการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของบุคลากร
10. FLOWChart Research
11. การวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
12. การจัดค่ายบริการสถานศึกษา ประจำปี 2560
13. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2560
14. รายงาน ความเพียงพอ เหมาะสม พร้อมใช้งาน
15. ข้อมูลกลางจากมหาวิทยาลัย
16. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์
17. ตัวอย่างการคิดสัดส่วน FTE อาจารย์ - FTE นิสิต
-->  page 1