คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
     
 
อาจารย์และบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ข่าวสารบุคลากร
ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์มชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ภาระกิจผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศ
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2561
 
อาจารย์และบุคลากร กลับหน้าหลัก
    AUN QA ประจำปีการศึกษา 2561  
1. ข้อมูลระบบการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของบุคลากร เลือกสาขาวิชา/เลือกปีงบประมาณ 2561 (สิงหาคม – กันยายน 2561) – 2562 (ตุลาคม 2561- ปัจจุบัน)
2. ข้อมูลกลางจากมหาวิทยาลัย (ฝ่ายประกันและคุณภาพการศึกษา เลือก ข้อมูล/สถิติ)
3. ข้อมูลกลาง AUN 2561 (จำนวนนิสิตเต็มเวลา FTES)
4. ข้อมูลห้องเรียน ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
5. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี
6. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ระดับบัณฑิต
7. การรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2561
-->  page 1