คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
     
 
นิสิตปัจจุบัน
ปฏิทินการศึกษา
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
สารสนเทศสำหรับนิสิต
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
คู่มือกิจกรรมนิสิต
 
นิสิตปัจจุบัน กลับหน้าหลัก
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมแนะนำกลุ่มไทยออยล์
ทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน พิชิต TOEIC ใน 30 ชั่วโมง และ ตารางเรียน
ประกาศให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) เพื่อสำเร็จการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
-->  page 1