คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
ภูมิทัศน์
ติดต่อ / แผนที่
สายตรงคณบดี
แผนผังเว็บไซต์
 
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลัก
    คณะผู้บริหาร
   
  ผู้บริหาร และ บุคลากร

                                                                                                                                                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์

ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 2000

Email: 
sarapee@tsu.ac.th
   
       
อาจารย์ อาจารี นาโค

ตำแหน่ง : รองคณบดีผ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 2001

Email : 
najaree@gmail.com
   
       
  อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 2001

Email : 
thawatchai@tsu.ac.th
   
       
  อาจารย์ สุนิสา คงประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : kssunisa@hotmail.com

Email : 2273
   
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 2196

Email : 
kssunisa@hotmail.com
   
       
  อาจารย์พีระ  ทองมี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

โทรศัพท์ : 2561

Email : 
tpeera60@yahoo.com
   
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

โทรศัพท์ : 2565

Email : konvika@gmail.com

 
 
     
       
  อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  อำลอย

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 2457

Email : 
supaluckam@gmail.com
   
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรยา ปรีชาพานิช

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 2567

Email : 
ms_oraya@yahoo.com
   
       
  อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเคมี

โทรศัพท์ : 2353

Email : 
b_palakorn@hotmail.com
   
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร อุตรภิชาติ

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

โทรศัพท์ : 2240

Email : bussakorn@tsu.ac.th
   
       
   อาจารย์ ดร.พีรนาฎ คิดดี

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 2274

Email : peeranartk@hotmail.com