คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ : ค่ายสำหรับสถานศึกษา
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (งบประมาณแผ่นดิน)
โครงการบริการวิชาการ : การจัดอบมรม/สัมมนา
การศึกษาต่อเนื่อง
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (งบประมาณแผ่นดิน) กลับหน้าหลัก
    ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ งบประมาณประจำปี 2561
   

  โครงการปฏิกิริยาเคมีสู่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (ดร.นิรมล) 

   โครงการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ (ผศ.ดร.อุษา) 
 
  โครงการปลูกถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราน้ำไหล ระยะที่ 2 (ผศ.ดร.อุษา)   
   
   โครงการส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวล้อมชุมชน (ดร.สุนิสา) 

   โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะย่อยสลายได้แบบครบวงจรด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (อ.วิกาญดา) 

   โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

   ชุดโครงการ : โครงการย่อย การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  โครงการประชุมวิชาการ International Conference on Algebra, Combinatorics and their Applications : ICACA (ผศ.ดร.สารภี) 

  โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมขน : การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนตะแพน 

  โครงการ 
Pre-conference Workshop on Renewable on Renewable Energy-Based Power Plant Technology for Distributed Green Generation, Energy Storage and smart Grid Technologies (รศ.ดร.จอมภพ) 

 โครงการปลูกพืชแบบไม่่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (ดร.นิรมล)