คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
สาขาวิชา/หน่วยงาน
ฟิสิกส์
เคมี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติ
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
 
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก

     
  บุคลากรสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
 
     
 
นายศักดิ์ชาย เรื่องฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
โทร: (61) 2106 
e -mail: sci1722@hotmail.com

 

 

     
 
 

  
 

 งานบริหารทั่วไป
  • นางกาญจนา ชูศิริ
  • งานบริหารงานทั่วไป
โทร: (63) 

  • นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง
  • งานบริหารงานทั่วไป
โทร: (61) 2102
 นางสุภา นวลจันทร์
  • งานสารบรรณ/ภารกิจผู้บริหาร SC1
โทร: (61) 2101
นางกิติยา โหรารันตน์
งานบริการเอกสาร/ประชุม 
โทร: (63) 


 
 
 
นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนทอง
งานสารบรรณ/ผลิตเอกสาร SC1
โทร: (61) 2210 
 
 
 

 งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
นางพรสวรรค์ คงหนู
งานบริการการศึกษา
โทร: (61) 2104
นางสาวอรวรรณ ธนูศร
งานบริการการศึกษา
โทร: (63) / e -mail:  pipak@tsu.ac.th
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
งานพัฒนานิสิต
โทร: (61) 2100 / e -mail:  perasak_may@hotmail.com 
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาชีววิทยา
โทร: (61) 2210
นางพยอมวรรณ์ ยกศรี
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร: (61) 2211 / e -mail:  crachain@tsu.ac.th
นางวรญา ไชยบัณฑิต
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร: (61) 2103
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
โทร: (61) 2002


  • นางจิราพร วรรณรักษ์
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาเคมี
โทร: (61) 2108 
 
นายวทัญญู ชูประจิตต์
งานประชาสัมพันธ์/ระบบสารสนเทศ
โทร: (61) 2100
 
 
นางสุธันยารัต ชูสง
งานประกันคุณถาพการศึกษา
โทร. (61) 2105

นางสาวจุฬาพร โอทอง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (วมว.)
 โทร: (61) 2112
   


งานยุทธศาสตร์และวิจัย

นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
งานยุทธศาสตร์ / วิจัย
โทร: (61)  2500 / e -mail:  arrul@tsu.ac.th 

 
 
 

 
 

 

  งานบริการวิชาการและจัดหารายได้


นางสาวอัจฉรา ขุนลึก
งานบริการวิชาการ / จัดหารายได้
โทร: (61)  2109  
นางจริณญา มาระพงค์
งานบริการเอกสาร/ประชุม
โทร: (61) 2109

 
 


 
 งานการเงินและพัสดุ
 
     
นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง
งานการเงินและพัสดุ SC1
โทร:  (61) 2510

นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
งานการเงินและพัสดุ SC1
โทร: (61) 2107
 

 

นางสาวปรียา จันทรักษ์ 
งานการเงินและพัสดุ
โทร: (63) 
e -mail:  csuwan@tsu.ac.th


นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
งานการเงินและพัสดุ SC2
โทร: (61) 2102

 นางสาวปนัดดา รอดจันทร์
 งานการเงินและพัสดุ (วมว.)
 โทร: (61) 2112
   

 งานพัฒนากายภาพและโสตทัศนูปกรณ์
นายคทายุทธ์ คงมณี
งานกายภาพ/โสตทัศนูปกรณ์
โทร: (61) 2120
นายฉัตรชัย สุนทะโก
งานโสตทัศนูปกรณ์
โทร: (63) 2111
 

นายปริญญา เทพสง
งานกายภาพ/ซ๋อมบำรุง
โทร: (61) 2121
 
              
นายประสิทธิ์ สีใหม่
งานกายภาพ/ซ๋อมบำรุง
โทร: (61) 2121

 นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
 งานประชาสัมพันธ์ (วมว.)
โทร: (61) 2112