คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
สาขาวิชา/หน่วยงาน
ฟิสิกส์
เคมี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติ
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
 
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก

     
  บุคลากรสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
 
     
 
นางวรญา ไชยบัณฑิต
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
โทร: (61) 2106 
e -mail:  @tsu.ac.th

 

 

     
 
 

  
 

 งานบริหารทั่วไป
  • นางกาญจนา ชูศิริ
  • งานบริหารงานทั่วไป
โทร: (63) 

  • นางจิราพร วรรณรักษ์
  • งานบริหารงานทั่วไป
โทร: (63) 
 นางสุภา นวลจันทร์
  • งานสารบรรณ/ภารกิจผู้บริหาร SC1
โทร: (61) 2101
นางกิติยา โหรารันตน์
งานบริการเอกสาร/ประชุม 
โทร: (63) 

นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
งานบุคคล
โทร: (61) 2102
นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนทอง
งานสารบรรณ/ผลิตเอกสาร SC2
โทร: (61) 2210
นางจริณญา มาระพงค์
งานบริการเอกสาร/ประชุม
โทร: (61) 2121

 งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
นางพรสวรรค์ คงหนู
งานบริการการศึกษา
โทร: (61) 2104
นางสาวอรวรรณ ธนูศร
งานบริการการศึกษา
โทร: (63) / e -mail:  pipak@tsu.ac.th
นายศักดิ์ชาย เรื่องฤทธิ์
งานพัฒนานิสิต
โทร: (61) 2100 / e -mail:  ponchai@tsu.ac.th 
นางสาวชลิดา คงทอง
เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาชีววิทยา
โทร: (61) 2210
นางพยอมวรรณ์ ยกศรี
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร: (61) 2211 / e -mail:  crachain@tsu.ac.th
นางสาวกัญชริญา พรหมแก้ว
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร: (61) 2103
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
โทร: (61) 2002

 
 


งานยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพการศึกษา และวิจัย

นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
งานยุทธศาสตร์ / วิจัย
โทร: (61)  2500 / e -mail:  arrul@tsu.ac.th 

นางสุธันยารัต ชูสง
งานประกันคุณถาพการศึกษา
โทร. (61) 2105

 
 

 

  งานบริการวิชาการและจัดหารายได้


นางสาวอัจฉรา ขุนลึก
งานบริการวิชาการ / จัดหารายได้
โทร: (61)  2109  
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โทร: (61) 2500

 
 


 
 งานการเงินและพัสดุ
 
     
นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง
งานการเงินและพัสดุ SC1
โทร:  (61) 2510

นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
งานการเงินและพัสดุ SC2
โทร: (61) 2107
 

 

นางสาวปรียา จันทรักษ์ 
งานการเงินและพัสดุ
โทร: (63) 
e -mail:  csuwan@tsu.ac.th

   
 
     
   

 งานพัฒนาด้านกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์
นายคทายุทธ์ คงมณี
งานกายภาพ/โสตทัศนูปกรณ์
โทร: (61) 2120
นายฉัตรชัย สุนทะโก
งานโสตทัศนูปกรณ์
โทร: (63) 2111
 


             
นายสิทธิชัย บุญสนิท
งานประชาสัมพันธ์/โสตทัศนูปกรณ์
โทร: (61) 2121
toolatoon@gmail.com
 
              
นายประสิทธิ์ สีใหม่
งานกายภาพ/ซ๋อมบำรุง
โทร: