คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
อาจารย์และบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ข่าวสารบุคลากร
ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์มชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ภาระกิจผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศ
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2561
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

  คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

                                                                                                                                        
อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์

ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

โทรศัพท์ : 2263

Email: 
tanapan2543@hotmail.com
   
  อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

โทรศัพท์ : 2571

Email: 
acop7@yahoo.com
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาควิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 2196

Email: 
rusirilak@yahoo.com
   
  อาจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็น

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

โทรศัพท์ : 2239


Email: 
dek_doi_2548@hotmail.com
   
  อาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

โทรศัพท์ : 2356


Email: nokka_29@yahoo.com 
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

โทรศัพท์ : 2565

Email : konvika@gmail.com

 
 
     
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 2135

Email : thawatchai@tsu.ac.th
   
       
  อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 2553

Email : ksinmai@hotmail.com
   
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเคมี

โทรศัพท์ : 2363

Email : 
warakornwit@gmail.com
   
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

โทรศัพท์ : 2251

Email : natthaya.c.v.b@gmail.com
   
       
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสาคร สิงห์ทอง

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 2254

Email : 
sighanobody13@gmail.com
   
       
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

โทรศัพท์ : 2418

Email : 
kuniscience@windowslive.com