คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
อาจารย์และบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สายวิชาการ
ข่าวสารบุคลากร
สายสนับสนุน
ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ภาระกิจผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศ
 
ข่าวสารบุคลากร กลับหน้าหลัก


 
►  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
หากพบข้อผิดพลาด โปรดประสานไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------