คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
อาจารย์และบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ข่าวสารบุคลากร
ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์มชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ภาระกิจผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศ
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560
 
ข่าวสารบุคลากร กลับหน้าหลัก


 
►  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
หากพบข้อผิดพลาด โปรดประสานไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม


 
►  แนวปฏิบัติการเข้าอาคารวิทยาศาสตร์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ
   
รายละเอียดเพิ่มเติม

  ►  การขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์
     
รายละเอียดเพิ่มเติม