คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
ภูมิทัศน์
ติดต่อ / แผนที่
สายตรงคณบดี
แผนผังเว็บไซต์
 
ข้อมูลพื้นฐาน กลับหน้าหลัก
 
   
ประวัติและความเป็นมาของคณะ
 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มต้นจากการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ในปี 2511 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนส่วนภูมิภาค และเพื่อบรรเทาปัญหาการเลื่อนไหลของนักเรียนเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ได้รับการยกวิทยาฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาชีววิทยา พร้อมกับการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ 

     การดำเนินการตั้งแต่ปี 2521 – 2536 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรเพิ่ม 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาเคมี สาขาสถิติ สาขาฟิสิกส์ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในปี 2536 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ จากการดำเนินการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกในปี 2538 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จนกระทั่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2539
ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมกับการพัฒนาด้านหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตรองรับความต้องการของสังคมอีก 5 หลักสูตร จนกระทั่งในปี 2547 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขยายพื้นที่ทางการศึกษาออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

     จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ที่มีคุณภาพ ด้วยจำนวนหลักสูตร 17 หลักสูตร และ สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบัณฑิตด้านการศึกษา ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 5 ปี จำนวน 4 สาขา และระดับบัณฑิตศึกษา 2 สาขาวิชา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา และมุ่งสู่คุณภาพของบัณฑิตที่สังคมคาดหวัง ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการชุมชน
   
   

     
  
 นอกจากการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยังดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของชุมชน โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยเด่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยผลงานวิจัยอย่างมากมาย


  


หน่วยงานภายในคณะ :
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม


สีประจำคณะ: สีเหลืองทอง 

ดอกไม้ประจำคณะ: ดอกทานตะวัน 

กลุ่มอาคารของคณะวิทยาศาสตร์
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (SC1) 
อาคารวิทยาศาสตร์ 2 (SC2)
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน
อาคารปฏิบัติการด้านพืช