คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
ภูมิทัศน์
ติดต่อ / แผนที่
สายตรงคณบดี
แผนผังเว็บไซต์
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เพื่อธรรมชาติและสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนภาคใต้

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของสังคมภาคใต้ ประเทศ และประชาคมอาเซียน
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคใต้ ประเทศ และประชาคมอาเซียน
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
4. ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนภาคใต้ เพื่อการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ค่านิยม
มุ่งผลลัพธ์ของส่วนรวม  ร่วมใจสามัคคี  มีจิตวิทยาศาสตร์  เป็นปราชญ์ถือคุณธรรม