คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
ภูมิทัศน์
ติดต่อ / แผนที่
แผนผังเว็บไซต์
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เพื่อธรรมชาติและสังคม
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ลุ่มลึกทางวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

พันธกิจ

1. สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สร้างความเข็มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม
4. พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐาน
 5. เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณค่าการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 
ค่านิยม
TSUSC ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
Teachable :  เชี่ยวชาญการถ่ายทอด
Services :   สุดยอดบริการดี
Unity :     สามัคคีรวมใจ
Success :    ใฝ่สัมฤทธิ์
Cteativity :   คิดสร้างสรรค์