คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
การศึกษา
การรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทุนการศึกษา
 
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา กลับหน้าหลัก

หลักสูตรการศึกษา ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
•  วท.บ. คณิตศาสตร์
10,500
84,000
•  วท.บ. สถิติ
10,500
84,000
•  วท.บ. ฟิสิกส์ 
12,500
100,000
•  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
12,500
100,000
•  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
12,500
100,000
•  วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14,500
116,000
•  วท.บ. เคมี
14,500
116,000
•  วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
14,500
116,000
•  วท.บ. จุลชีววิทยา
14,500
116,000
•  วท.บ. ชีววิทยา
14,500
116,000
•  วท.บ. วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
15,000
120,000
•  วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ
17,000
68,000
•  วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ
24,000
108,000
•  วท.ม. ชีววิทยา ภาคปกติ
18,000
72,000
•  วท.ม. ฟิสิกส์ ภาคปกติ
17,000
68,000
•  วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ 
20,000
80,000
•  วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ
25,000
112,000
•  วท.ม. เคมีประยุกต์ ภาคปกติ
20,000
80,000
•  วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ 
20,000
80,000
•  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
20,000
80,000
•  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
27,000
108,000
•  ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ
25,000
150,000