คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
การศึกษา
การรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทุนการศึกษา
 
การรับสมัคร กลับหน้าหลัก

แผนการรับสมัครนิสิต
ระดับปริญญาตรี/หลักสูตร/สาขาวิชา  แผนการรับสมัคร/คน   คณะแจ้งรับ/คน
 •  วท.บ. คณิตศาสตร์ 40 48
 •  วท.บ. เคมี 60 72
 •  วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 40 48
 •  วท.บ. จุลชีววิทยา 40 48
 •  วท.บ. ชีววิทยา 60 72
 •  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 48
 •  วท.บ. ฟิสิกส์ 40 48
 •  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 48
 •  วท.บ. วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 40 48
 •  วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 60 72
   รวม 460 552
ระดับปริญญาโท/หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 •  วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา 5 10
 •  วท.ม. เคมีประยุกต์ 5 -
 •  วท.ม. ชีววิทยา 5 -
 •  วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 5 -
 •  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 5
 •  วท.ม. ฟิสิกส์ 5 -
 •  วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 20 20
   รวม 55 35
ระดับปริญญาเอก/หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 •  ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 5 -
   รวม 5 -

โครงการรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบกลาง Admissions
    คุณสมบัติ: สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) ทั่วประเทศ
    เกณฑ์การคัดเลือก: 
รายละเอียดตามประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 
2. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีทั่วไป โครงการรับตรงคะแนน GAT/PAT
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(สายวิทย์-คณิต) ทั่วประเทศ มีคะแนน GAT/PAT ตามที่สาขากำหนด ดังนี้
     •  วท.บ. คณิตศาสตร์   (GAT ค่าน้ำหนัก 40%) (PAT1 ค่าน้ำหนัก 30% PAT2 ค่าน้ำหนัก 30% รวม 60%) 
    •  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์   (GAT ค่าน้ำหนัก 40%) (PAT1 ค่าน้ำหนัก 30% PAT2 ค่าน้ำหนัก 30% รวม 60%)
    •  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (GAT ค่าน้ำหนัก 40%) (PAT1 ค่าน้ำหนัก 30% PAT2 ค่าน้ำหนัก 30% รวม 60%) 
    •  วท.บ. ฟิสิกส์ (GAT ค่าน้ำหนัก 40%) (PAT1 ค่าน้ำหนัก 20% PAT2 ค่าน้ำหนัก 40% รวม 60%) 
    •  วท.บ. ชีววิทยา (GAT ค่าน้ำหนัก 40%)  (PAT1 ค่าน้ำหนัก 20% PAT2 ค่าน้ำหนัก 40% รวม 60%) 
    •  วท.บ. จุลชีววิทยา (GAT ค่าน้ำหนัก 40%) (PAT1 ค่าน้ำหนัก 20% PAT2 ค่าน้ำหนัก 40% รวม 60%) 
    •  วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GAT ค่าน้ำหนัก 40%) (PAT1 ค่าน้ำหนัก 20% PAT2 ค่าน้ำหนัก 40% รวม 60%)
    •  วท.บ. วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAT ค่าน้ำหนัก 40%) (PAT1 ค่าน้ำหนัก 20% PAT2 ค่าน้ำหนัก 40% รวม 60%) 
    •  วท.บ. เคมี (GAT ค่าน้ำหนัก 40%) (PAT1 ค่าน้ำหนัก 20% PAT2 ค่าน้ำหนัก 40% รวม 60%) 
    •  วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (GAT ค่าน้ำหนัก 40%) (PAT1 ค่าน้ำหนัก 20% PAT2 ค่าน้ำหนัก 40% รวม 60%) 
    เกณฑ์การคัดเลือก: คัดเลือกจากผลการสอบ GAT/PAT
 
3. การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีทั่วไป โครงการรับตรง 9 วิชาสามัญ
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) ทั่วประเทศ  
                   มีคะแนน 9 วิชาสามัญครบทุกรายวิชาตามที่สาขากำหนด 
    เกณฑ์การคัดเลือก: คัดเลือกจากผลการสอบ 9 วิชาสามัญ 
 
4. การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีทั่วไป โครงการสอบตรง ม.ทักษิณ
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) ทั่วประเทศ มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขากำหนด
    เกณฑ์การคัดเลือก: คัดเลือกจากผลการสอบข้อเขียน
 
5. การรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีพิเศษ โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขากำหนด
                         มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง (ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านภาษา และด้านศิลปกรรม) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
    เกณฑ์การคัดเลือก: คัดเลือกจากเอกสารประกอบการสมัคร และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา/ สอบปฏิบัติ / สอบสัมภาษณ์
 
6. การรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีพิเศษ โครงการปาริชาตช่อใหม่
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) ทั่วประเทศ มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขากำหนด
    เกณฑ์การคัดเลือก: พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร
 
7. การรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี วิธีพิเศษ โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จรียธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ 
                   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25 
                   เป็นผู้ที่เข้าโครงการ/กิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมของโรงเรียน 
    เกณฑ์การคัดเลือก: สอบสัมภาษณ์
 
8. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีพิเศษ โครงการเด็กดีศรีท้องถิ่นพัทลุง
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่พัทลุง
                   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25 
                   เป็นผู้ที่เข้าโครงการ/กิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมของโรงเรียน 
    เกณฑ์การคัดเลือก: สอบสัมภาษณ์
 
9. การรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีโควตา โครงการโควตาพิเศษโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
                   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
    เกณฑ์การคัดเลือก: โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน มหาวิทยาลัยคัดเลือกจากเอกสารและผลการเรียน และสอบสัมภาษณ์
 
10. การรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีโควตา โครงการโควตาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
                   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
    เกณฑ์การคัดเลือก: ให้โควตาโรงเรียน
 
11. การรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีโควตา โครงการนักเรียนจากวิทยาลัยในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทย์
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาพาณิชกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ 
                   จากวิทยาลัยในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
                   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
    เกณฑ์การคัดเลือก: ให้โควตาวิทยาลัย ทั้ง 5 แห่ง
 
12.  การรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีพิเศษ โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) ทั่วประเทศ
                   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
    เกณฑ์การคัดเลือก: พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร
 
 13. การรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีพิเศษ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
    คุณสมบัติ: กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) โรงเรียนในโครงการ วมว. ทั่วประเทศ
                   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
    เกณฑ์การคัดเลือก: พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร
 
14. การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท
    คุณสมบัติ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
    เกณฑ์การคัดเลือก: วิธีทั่วไป สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วิธีพิเศษ สอบสัมภาษณ์
 
15. การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก
    คุณสมบัติ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
    เกณฑ์การคัดเลือก: วิธีทั่วไป สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วิธีพิเศษ สอบสัมภาษณ์
 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี คนละ 370 บาท
2. ระดับปริญญาโท วิธีทั่วไป คนละ 750 บาท  วิธีพิเศษ คนละ 650 บาท
3. ระดับปริญญาเอก ตามที่สาขาวิชากำหนด 
 
ค่ายืนยันสิทธิ์ : คนละ 5,000 บาท
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย
2. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. หลักฐานอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 
การสมัคร
สมัครทาง Internet ผ่าน Website:
http://admission.tsu.ac.th
1. บันทึกข้อมูล
2. พิมพ์ใบชำระเงินการสมัคร และนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
3. ส่งหลักฐานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถึงภารกิจรับนิสิตภายในกำหนดเวลา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
4. ตรวจสอบสภาพการสมัคร
***** การรับสมัครบางโครงการ อาจมีการรับสมัครด้วยตนเอง หรือผ่านโครงการแนะแนวสัญจร