คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
การศึกษา
การรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทุนการศึกษา
 
ทุนการศึกษา กลับหน้าหลัก

ระดับปริญญาตรี
  •  กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
          •  ทุนเรียนดี ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท/ปีการศึกษา ไม่จำกัดจำนวนทุน สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
             (GPAX ไม่น้อยกว่า 3.60)
          •  ทุนขาดแคลน ทุนละไม่เกิน 6,000 บาท/ภาคการศึกษา เงินทุนรวมไม่เกิน 36,000 บาท/ภาคการศึกษา 
          •  ทุนจ้างงานนิสิต ทนุละไม่เกิน 6,000 บาท/ภาคการศึกษา จำนวน 15 ทุน/ภาคการศึกษา
              เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
              โดยจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาาสตร์
          •  ทุนสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับองค์กร ทุนละไม่เกิน 3,000 บาท/ปีการศึกษา
              เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ ทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงมาสู่คณะและมหาวิทยาลัย
  •  ทุนจากหน่วยวิจัย
  •  ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
  •  ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  •  ทุนจากสมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
  •  ทุนจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ 

ระดับบัณฑิตศึกษา
  •  ทุนสนับสนุนการศึกษา
          •  ทุนบัณฑิตผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท/ปีการศึกษา
          •  ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
          •  ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
   •  ทุนสนับสนุนการทำวิจัย
          •  ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา
             (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้เสนอขอรับทุน)
          •  ทุนสนับสนุนการทำวิจัย
          •  ทุนร่วมบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
          •  ทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงาน จากหน่วยวิจัยการจัดการความรู้และเทคโนโลยีการจัดการความหมาย
              คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ)
          •  ทุนค่าครองชีพรายเดือน 5,000 บาท (วท.ม. ฟิสิกส์)
          •  ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับงานวิจัยทางพลังงานลม (วท.ม. ฟิสิกส์)
          •  ทุนภาคีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (วท.ม. ชีววิทยา)
          •  ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 20,000 บาท/ภาคการศึกษา (วท.ม. เคมีประยุกต์)
          •  ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน (ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา) (วท.ม. เคมีประยุกต์)
          •  ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ประเภท บัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ)
          •  โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (วท.ม./ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ)
          •  หน่วยวิจัยการจัดการทรัยากรจุลินทรีย์ (วท.ม./ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ)
          •  กองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (วท.ม./ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ)
          •  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) (ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ)
          •  ทุนทำวิจัยต่างประเทศ (ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต สามารถบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชื่อบัญชีกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา) เลขที่บัญชี  404-483427-9  หลังจากโอนเงินให้แจ้งชื่อที่อยู่มายัง คุณวิลาวัลย์ รัตนทอง
Rattanatong-wil@hotmail.com โทร (074) 609600 ต่อ 2510 เพื่อออกใบเสร็จสำหรับการลดหย่อนภาษี