คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
วิจัยและห้องปฏิบัติการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัย
การสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
รางวัลและผลงานวิจัยเด่น
ผลงานวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยวิจัย
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับวิชาชีพ
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
ESPReL
ChemInvent
 
การสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและห้องปฏิบัติการ


การสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบันบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


 แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยสถาบัน

1. บันทึกข้อความเสนอโครงการ
2. แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
3. แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี)

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยและรับรางวัลของนิสิตปริญญาตรี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยและ
การรับรางวัลของนิสิตปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการสนับสนุน

1. บันทึกข้อความเสนอขอรับการสนับสนุน

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง 
แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการสนับสนุน

1. บันทึกข้อความเสนอขอรับการสนับสนุน


แนวปฏิบัติการเสนอขอทุนวิจัยส่วนตัว

 แบบฟอร์มการเสนอ

1. แบบฟอร์มการเสนอทุนวิจัยส่วนตัว