คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
วิจัยและห้องปฏิบัติการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัย
การสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
รางวัลและผลงานวิจัยเด่น
ผลงานวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยวิจัย
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับวิชาชีพ
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
ESPReL
ChemInvent
 
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ กลับหน้าหลัก

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
[ดาวน์โหลด]


ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561


 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์

[ดาวน์โหลด]

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561


 

 

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(Safety Guideline for Laboratory)
   
[ดาวน์โหลด]


ผู้เขียน: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”

พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2555

ISBN:
 978-974-326-613-3

สาระโดยย่อ:
 เนื้อหาโดยสรุปของกระบวนการและวิธีดำเนินงานด้านต่างๆ ของการพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ บนพื้นฐานที่ครอบคลุม และครบวงจร พร้อมเอกสารความรู้ประกอบด้วย รายละเอียดของวิธีดำเนินการของขั้นตอนต่างๆ

 

 

คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 [Lab Safety Inspection Manual, Second Edition]
    
[ดาวน์โหลด]

ผู้เขียน: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”

พิมพ์ครั้งแรก: สิงหาคม 2558

ISBN: 978-616-551-954-0

สาระโดยย่อ: รายการสำรวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (Checklist) เป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการสำรวจและประเมินสภาพห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง 7 องค์ประกอบ พร้อมคำอธิบายประกอบการกรอก Checklist แต่ละองค์ประกอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ : พัฒนาได้อย่างไร
ใช้จริยธรรมสร้างความตระหนักรู้สู่วัฒนธรรม
    
[ดาวน์โหลด]

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร

พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2555

สาระโดยย่อ: บทสรุปภาพรวมจากผลการดำเนินงานของ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยบนเส้นทางระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ    
[ดาวน์โหลด]

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร

พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2556

สาระโดยย่อ: บทสรุปภาพรวม จากผลการดำเนินงานของ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL)” สร้างความพร้อมเพื่อการประกาศเป็นนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยต่อไป
คู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    [ดาวน์โหลด]

ผู้เขียน: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่พิมพ์: กันยายน 2546
 

 

 

 

คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ: คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี
  
[ดาวน์โหลด]


ปีที่พิมพ์: สิงหาคม 2557

 

 

 

มอก. 2677 เล่ม 1-2558    [ดาวน์โหลด]


ปีที่พิมพ์: 2558

 

 

 

มอก. 2677 เล่ม 2-2558    [ดาวน์โหลด]


ปีที่พิมพ์: 2558

    
   มารู้จัก GHS กันเถอะ    [ดาวน์โหลด]