คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
วิจัยและห้องปฏิบัติการ
งานประชุมวิชาการ/อบรม
ประกาศทุนวิจัย/รางวัล
รางวัลและผลงานวิจัยเด่น
ผลงานวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยวิจัย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
ESPReL
ChemInvent
มาตรฐานการวิจัยในสัตว์ทดลอง
เอกสารเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
 
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด กลับหน้าหลัก