คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
วิจัยและห้องปฏิบัติการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัย
การสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
รางวัลและผลงานวิจัยเด่น
ผลงานวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยวิจัย
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับวิชาชีพ
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
ESPReL
ChemInvent
 
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับวิชาชีพ กลับหน้าหลัก


ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค พ.ศ. 2557
[ดาวน์โหลด]

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. 2559
[ดาวน์โหลด]

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 1/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
[ดาวน์โหลด]

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 4/2558
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
[ดาวน์โหลด]