คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
กองทุนพัฒนาคณะ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบ / ประกาศ
การจำหน่ายของที่ระลึก
การบริจาค
รายนามผู้บริจาค
การมอบทุนการศึกษา
ติดต่อ
 
รายนามผู้บริจาค กลับหน้าหลัก

ปีงบประมาณ 2559      
    ♦  อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์  20,000 บาท                                                                                    
    ♦  อ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น 20,000 บาท    
    ♦  รศ.ดร.กนกพร สังข์รักษ์ 20,000 บาท    
    ♦  อ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ 700 บาท    
    ♦  คุณวิทมนต์ ผลเจริญรัตน์ 1,200 บาท    
    ♦  โครงการ Uniform for Unity 2,800 บาท    
    ♦  คุณประมวล ทรายทอง 500 บาท    
    ♦  ผศ.สุธิตา ตั้นสุวรรณ 10,000 บาท    
    ♦  ผศ.เกษม ตั้นสุวรรณ  10,000 บาท    
    ♦  คุณประเสริฐ กังแฮ  3,000 บาท    
    ♦  ผศ.ดร.วิจิตรา ครุวรรณพัฒน์  10,000 บาท    
          
  ปีงบประมาณ 2560      
    ♦  รศ.ดร.มาริสา จารุพร  4,000 บาท    
    ♦  อ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม  30,000 บาท    
    ♦  อ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์  2,000 บาท    
    ♦  รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล  20,000 บาท    
    ♦  นพ.อาภาส นาโค  10,000 บาท    
    ♦  ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์  10,000 บาท    
    ♦  ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล  2,000 บาท    
    ♦  คุณพรพิม ปักเข็ม  750 บาท    
    ♦  อ.สมภพ ล่ำวัฒนพร  3,600 บาท