คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
กองทุนพัฒนาคณะ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบ / ประกาศ
การจำหน่ายของที่ระลึก
การบริจาค
รายนามผู้บริจาค
การมอบทุนการศึกษา
ติดต่อ
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังได้มีการดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยโดยเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วย กองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ.2553 โดยมีนโยบายที่จะให้หน่วยงานที่มีรายได้สามารถบริหารจัดการกองทุนของแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเงินทุนประเดิมที่ได้รับจัดสรรมาจากเงินสะสมในครั้งแรก ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินสะสมของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ปีงบประมาณที่เริ่มจัดตั้งกองทุน
    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554  มติที่ประชุมคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครังที่ 1/2554 มีมติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขึ้น ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงานระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินว่าด้วย กองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ.2553 (ที่มา : บันทึกข้อความ ที่ศธ 64.02/0092 ลว 31 มกราคม 2554)