คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
กองทุนพัฒนาคณะ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบ / ประกาศ
การจำหน่ายของที่ระลึก
การบริจาค
รายนามผู้บริจาค
การมอบทุนการศึกษา
ติดต่อ
 
วัตถุประสงค์ กลับหน้าหลัก

  1. เพื่อพัฒนาส่วนงานและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  2. เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ/นิสิต 
  4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
  6. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด