คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
กองทุนพัฒนาคณะ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบ / ประกาศ
การจำหน่ายของที่ระลึก
การบริจาค
รายนามผู้บริจาค
การมอบทุนการศึกษา
ติดต่อ
 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก

  1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                              ประธานกรรมการ 
  2. อาจารย์ ดร.วิษณุ  นภาพันธ์                          กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง      กรรมการ 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์            กรรมการ
  5. อาจารย์ ดร.รังสฤษฏ์  อินทรโม                      กรรมการ 
  6. หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์                 เลขานุการ 
  7. นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
  8. นายสิทธิชัย  บุญสนิท                                 ผู้ช่วยเลขานุการ