คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
กองทุนพัฒนาคณะ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบ / ประกาศ
การจำหน่ายของที่ระลึก
การบริจาค
รายนามผู้บริจาค
การมอบทุนการศึกษา
ติดต่อ
 
ระเบียบ / ประกาศ กลับหน้าหลัก

 ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ.2553  
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้จ่ายเงินและการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2556   
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี