คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ : ค่ายสำหรับสถานศึกษา
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (งบประมาณแผ่นดิน)
โครงการบริการวิชาการ : การจัดอบมรม/สัมมนา
การศึกษาต่อเนื่อง
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม กลับหน้าหลัก

> โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้     มี.ค.- เม.ย. 59 มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง  
> โครงการธรรมสัญจรไหวืพระ 5 วัดสัมผัสวิถีชุมชน  
 > โครงการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส"  
 > โครงการลอยกระทง ประจำปี 2560