คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ : ค่ายสำหรับสถานศึกษา
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (งบประมาณแผ่นดิน)
โครงการบริการวิชาการ : การจัดอบมรม/สัมมนา
การศึกษาต่อเนื่อง
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 
โครงการบริการวิชาการ : การจัดอบมรม/สัมมนา กลับหน้าหลัก

 การบริการวิชาการ หมายถึง 
   1.การวิเคราะห์ ทดสอบ หรือการตรวจซ่อม 
   2.การให้บริการเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
   3.การจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   4.การให้บาิการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงวิชาการในลักษณะการว่าจ้าง 
   5.การสำรวจ การวางแผน การจัดการ หรือการวิจัยในลักษณะการว่างจ้าง 
   6.การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   7.การวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ หรือผลิต 
   8.การอื่นๆ เช่น การให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ หรือการให้บริการข้อมูล เป็นต้น 

กลุ่มผู้รับบริการ (บุคคลภายนอก) 
   1.ประชาชน  2.ส่วนราชการ  3.องค์การ  4.รัฐวิสาหกิจ  5.เอกชน  6.หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  

ประเภทการให้บริการวิชาการ ได้แก่ 
  1.แบบให้เปล่า หมายถึง การใช้งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ หรืองบประมาณแผ่นดันร่วมกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่สังคม โดยหัวหน้าโครงการต้องบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.แบบไม่แสวงหากำไร หมายถึง การจัดบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ ใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นหรืองบประมาณของผู้ขอรับบริการ 
  3.แบบสร้างรายได้ หมายถึง การบริการวิชาการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแห่งภายนอก ให้การบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน ส่วนงาน องค์กร หรือโครงการที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น มีการบิหารจัดการเชิงธุรกิจตามวิธีการของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยเคร่งครัด  

หลักเกณฑ์การให้บริการ
  1.เป็นงานที่ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เทคนิค หรือวิชาชีพที่ส่วนงานนั้นรับผิดชอบ 
  2.เป็นงานซึ่งมีแผนการดำเนินการที่สอดคล้อง ส่งเสริม และไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจำ 
  3.สนับสนุนการบูรณาการกับการสอน และ/หรือการวิจัย 

การให้บริการวิชาการต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ 

กรณีใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ  ร้อยละ 16 ของรายรับ 
กรณีมิได้ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ  ร้อยละ 6 ของรายรับ 
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  1.ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ.2559 
                           2.วิธีปฏิบัติการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียน โครงการบริการวิชาการ 
                           3.อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ 
                           4.อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม และพื้นที่ของวิทยาเขตพัทลุง 

 
 

ติดต่อขอรับบริการ : นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร.074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
 E-mail : tsu_anamika@hotmail.com