คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
ค่ายสำหรับสถานศึกษา
การให้บริการห้องปฏิบัติการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
การศึกษาต่อเนื่อง
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 
การให้บริการห้องปฏิบัติการ กลับหน้าหลัก


 แนวปฏิบัติการให้บริการวิชาการ ว่าด้วย การให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

     คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการ โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีสถานศึกษา และหน่วยงานภายนอก มาขอคำปรึกษาและขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การขอรับคำปรึกษา และการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับกิจกรรมในลักษณะการให้บริการวิชาการ สำหรับสถานศึกษา และ/หรือหน่วยงานภายนอก จึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้ 

1. ประเภทการให้บริการ แบ่งเป็น 5 ประเภท 
    1.1 การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ 
    1.2 การให้บริการเครื่องมือ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
    1.3 การให้คำปรึกษาโครงงานและ/หรืองานวิจัย 
    1.4 การให้คำแนะนำเทคนิควิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 
    1.5 การให้คำแนะนำที่ต้องใช้งานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้บริการ 
    2.1 สาขาวิชาที่สามารถให้บริการได้จะต้องมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในงานนั้น หรือเป็นศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
    2.2 การให้บริการเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ให้บริการ และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจำ 
    2.3 การดำเนินงานจะต้องมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการรับทราบและเห็นชอบ 

3.อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
    3.1 ค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ที่เสียหาย หรือชำรุดระหว่างการให้บริการ ผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
    3.2 กรณี ใช้บริการวันหยุดราชการ หรือวันหยุดของมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามอัตราที่หมากวิทยาลัยกำหนด
   3.3 กรณี ผู้รับบริการมีจำนวนตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นการให้บริการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ.2560 โดยผู้รับบริการจ่ายค่าธรรมเนียมบริการวิชาการร้อยละ 16 ให้กับมหาวิทยาลัย และจะต้องขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ โดยมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
   3.4 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ตามประกาศ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง อัตราค่าธรรเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับหน่วยงานภายนอก ประกาศลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ดังนี้ 

       1) ขนาดความจุไม่เกิน 40 ที่นั่ง ครึ่งวัน จำนวน 3,000 บาท และ เต็มวัน จำนวน 6,000 บาท 

       2) ขนาดความจุไม่เกิน 80 ที่นั่ง ครึ่งวัน จำนวน 5,400 บาท และ เต็มวัน จำนวน 10,800 บาท 

4.เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม 
   4.1 เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับบริการจะต้องทำหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัดให้กับผู้ให้คำปรึกษา (เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
  4.2 ผู้รับบริการจะต้องระบุชื่อบุคลากรและสังกัด ของผู้ให้คำปรึกษาและนักวิทยาศาสตร์ ที่การช่วยเหลือในกิตติกรรมประกาศของผลงานดังกล่าวเพื่อให้เกียรติกับผู้ให้บริการ เช่น ขอขอบคุณ นายวิทยาศาสตร์ สุขดี สาขาวิชาวิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 
   
   

ติดต่อขอรับบริการ : นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร.074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
 E-mail : tsu_anamika@hotmail.com