คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ : ค่ายสำหรับสถานศึกษา
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (งบประมาณแผ่นดิน)
โครงการบริการวิชาการ : การจัดอบมรม/สัมมนา
การศึกษาต่อเนื่อง
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 
โครงการบริการวิชาการ : ค่ายสำหรับสถานศึกษา กลับหน้าหลัก

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นลักษณะการบริการวิชาการ โดยยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ.2560 โดยผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 16 ของรายรับ (   ตัวอย่าง การคำนวณค่าบริการ
   ภารกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม และการให้บริการวิชาการ ได้แก่ 
  1. การให้บริการสำหรับสถานศึกษา เช่น การจัดค่ายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศสตร์ การจัดค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ชีววิทยา ค่ายปฏิบัติด้านพืช  เป็นต้น 
  2. การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางด้านเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นต้น 
  3. การวิเคราะห์ตัวอย่างสำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น ดิน น้ำ พืช เป็นต้น 
  4. การให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรด้านต่างๆ เช่น เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โรคสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกและขยายพันธุ์พืช วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ และพลังงานทดแทน ระบบแก๊สชีวภาพ เป็นต้น 
ตัวอย่างโปรแกรมที่ให้บริการ 
  1. ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นด้านชีววิทยา เช่น การสังเคราะห์แสงพืช เนื้อเยื่อพืช โครงสร้้างและหน้าที่ของเซลล์
  2. ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้น ด้านเคมี เช่น การเตรียมสารละลาย ปฏฺิกิริยาไฟฟ้า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง Mini Project เคมีรุ่นเยาว์ 
  3. ค่่ายปฏิบัติการเบื้องต้นด้านฟิสิกส์ เช่น เสียงและแสง การต่อวงจรอีเล็กทรอนิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ การตกอิสระ เลนส์นูนและเลนส์เว้า สมดุลแรง มัลติมิเตอร์และวงจรไฟฟ้า การสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน ดาราศาสตร์ การใช้กล้องดูดาว เป็นต้น 
  4. การอบรมให้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เช่น ทักษะการเรียนคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง Matrix , Function ความงามทางคณิตศาสตร์ จำนวนจริง วงกลมและเรขาคณิต กิจกรรมจุดประกายความคิดด้านงานวิจัยทางคณิตศาสตร์และฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงงานวิจัยสำหรับนักเรียน การใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช่วงเวลาการให้บริการวิชาการ 

     ช่วงที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 
     ช่วงที่ 2  เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

     หมายเหตุ : พิจารณาช่วงเวลาจัดค่ายของท่านเบื้องต้นได้จากปฏิทินงานบริการวิชาการ ได้ด้านล่างของหน้าเพจนี้ค่ะ 

เงื่อนไข/ข้อกำหนด 
  1. แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม 8 สัปดาห์ 
  2. โอนชำระค่าบริการล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม  2-3 สัปดาห์
       หมายเหตุ : หลังจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้ว

    Flow chart การให้บริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คู่มือการให้บริการวิชาการ สำหรับสถานศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับหน่วยงานภายนอก 
ขั้นตอนการให้บริการวิชาการ สำหรับสถานศึกษา (การจัดค่ายวิชาการ) 
ขั้นตอนการให้บริการวิชาการ (รูปแบบการศึกษาดูงาน) 
 
   
 รายชื่อโรงแรมที่พัก ในจังหวัดพัทลุง 
 ตัวอย่าง หนังสือขอจัดค่าย 
   
   

ติดต่อจัดค่าย :  งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ : นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159 
                        
                       E-mail : atchara@tsu.ac.th