คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ : ค่ายสำหรับสถานศึกษา
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (งบประมาณแผ่นดิน)
โครงการบริการวิชาการ : การจัดอบมรม/สัมมนา
การศึกษาต่อเนื่อง
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (งบประมาณแผ่นดิน) กลับหน้าหลัก

          ประเภทของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ปี พ.ศ.2562 
1.มุ่งเป้า    ภายใต้หลักคิด คือ การนำการบริการวิชาการเป็นกลไก สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567
2.เพื่อสังคม      เพื่อรับใช้สังคมที่เป็นประโยชน์เชิงสาธารณะชน สังคม และเป็นการถ่ายทอดความรู้ของมหาวิทยาลัย หรือโครงการทีมหาวิทยาลัยต้องทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ (University Branding) 
3.สร้างสรรค์สังคม (แบบสร้างรายได้)   จัดให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้เอง หรือจัดโครงการในลักษระการรับจ้างจากหน่วยงานภายนอกที่ผู้จัดโครงการได้รับค่าตอบแทนให้เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วม และบริการจัดการจากค่าใช้จ่ายจากค่าลงทะเบียนที่เก็บได้ 

ปี พ.ศ.2562
1.การพัฒนาเชิงพื้นที่   โครงการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง) และพื้นที่เป้าหมายหรือพิ้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้ง 
   ด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื้่อให้เห็นผลกระทบที่เกิดต่อพื้นที่หรือชุมชนเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการที่ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถของครู นักเรียนในระบบโรงเรียน ให้สามารถพัฒนาผลการเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับต่างๆ ซึ่งการให้บริการดังกล่าวเป็นการตอบสนองพระราชดำริ และ/หรือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. สร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย โครงการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สังคมภายอกได้รับรู้และผูกพันกับมหาวิทยาลัย นำสู่ความเชื่อมั่นในผลงานของมหาวิทยาลัยมากขึัน 
   
  • ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับย่อ) 


  • ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับเต็ม) 


  • ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อสังคม(ลงชุมชน)