คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (งบประมาณแผ่นดิน)
โครงการบริการวิชาการ : ค่ายสำหรับสถานศึกษา
โครงการบริการวิชาการ : การจัดอบมรม/สัมมนา
การศึกษาต่อเนื่อง
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (งบประมาณแผ่นดิน) กลับหน้าหลัก

ในปีงบประมาณ พ.ส.2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดประเภทของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3 ประเภท ประกอบด้วย 
1.แบบมุ่งเป้า    ภายใต้หลักคิด คือ การนำการบริการวิชาการเป็นกลไก สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567
2.เพื่อสังคม      เพื่อรับใช้สังคมที่เป็นประโยชน์เชิงสาธารณะชน สังคม และเป็นการถ่ายทอดความรู้ของมหาวิทยาลัย หรือโครงการทีมหาวิทยาลัยต้องทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ (University Branding) 
3.เพื่อสร้างสรรค์สังคม (แบบสร้างรายได้)   จัดให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้เอง หรือจัดโครงการในลักษระการรับจ้างจากหน่วยงานภายนอกที่ผู้จัดโครงการได้รับค่าตอบแทนให้เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วม
                                                              และบริการจัดการจากค่าใช้จ่ายจากค่าลงทะเบียนที่เก็บได้ 
 
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน   • ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อสังคม(ลงชุมชน)