มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[นิสิต] ประชาสัมพันธ์นิสิตที่ขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย โดยวิทยากร Professor Dr.Per Olof Holtz
[นิสิต-บุคลากร] การแจ้งความจำนงจองชุดครุยปริญญาและชุดปกติขาว
[บุคลากร] ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญ
[ทั่วไป] ประกาศรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio
[ทั่วไป] ประกาศรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 2 โครงการโควตา
[นิสิต-บุคลากร] ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต 1 ก.พ. 61
[นิสิต] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนนักเรียนทุน (สควค.) ระดับปริญญาโท
[นิสิต] การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก
[บุคลากร] แบบฟอร์ม มคอ. 3–7 ฉบับปรับปรุงล่าสุด (14 กรกฎาคม 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
บุคลากรใหม่เดือนพฤศจิกายน 2560
ประชาสัมพันธ์ ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)
ประกาศเรื่อง ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
แบบสำรวจ - นิสิตที่ยังเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 (เก่า) ไม่ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
รับสมัครนิสิต เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดีทำดี ปี5 "SCG สานฝันคนทำดี" ภายใต้โครงการถ่านเชื้อเพลิงจากต้นจาก


หน้าที่ :