มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[ทั่วไป] รับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการรับตรงวิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2561
[ทั่วไป] แจ้งห้องสำหรับสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3
[ทั่วไป] เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์
[ทั่วไป] กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active learning ในยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2560
[บุคลากร] ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active learning ในยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2560
[ทั่วไป] รับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
[บุคลากร] ขอเชิญร่วมโครงการอธิการบดีพบประชาคม ประจำปี 2561
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานิสิตกับการทำงานหลังจบการศึกษา เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ
[ทั่วไป] ตรวจสอบผลการคัดเลือกโครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU
[นิสิต-บุคลากร] ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต 2 พ.ค. 61
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย “สานสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์” ประจำปี 2561
[ทั่วไป] รายชื่อสถานะนักเรียนที่ส่งเอกสารยืนยันโครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU
[ทั่วไป] กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
[ทั่วไป] 3 เส้นทางจากคณะวิทย์ สู่อาชีพครู
[ทั่วไป] นโยบายมหาวิทยาลัยสีขาว
[บุคลากร] เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจัาปีงบประมาณ 2562
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU
[ทั่วไป] แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2561


หน้าที่ :