มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 : การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรียร์
โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 : การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองและนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
โครงการส่งเสริมประเพณีไทย แห่เทียนพรรษาและถวายหลอดไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
อบรมการทำอาหารสัตว์น้ำใช้เองในฟาร์ม โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำสบู่ใช้ด้วยตนเอง
การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการคัดแยกขยะในชุมชน
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
คณะวิทยาศาสตร์ จัด โครงการพัฒนางานวิจัยสิ่งแวดล้อมในรูปแบบสะเต็มศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2560
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Soul “ธรรมะสวัสดี – วันนี้ทำบุญ”
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “จากวันวานสู่อนาคตที่สดใจ”
งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559
นักเรียนจากศูนย์ สอวน. สาขาชีววิทยา ม.ทักษิณ คว้า 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
กิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
กิจกรรม Happy Brain & Happy Relax "เทคนิคการแต่งหน้า"
กิจกรรม Happy Science Society : การฝึกปฏิบัตการทำวุ้นและขนมชั้น


หน้าที่ :