มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Soul
ค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านพลังงาน
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คณบดีเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม จิบน้ำชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข ครั้งที่ 2
บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญ
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับสภาการพยาบาล เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในงาน Project Oral Presentation Competition for the Phattalung International Science Fair 2018
นิสิตออกค่ายอาสา และจัดงานวันเด็กที่ รร.บ้านสระนางมโนราห์
คณบดีและรองคณบดีืพร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ แข่งขันโครงงานนานาชาติ จังหวัดพัทลุง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าแก่หน่วยงานต่างๆ
คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมจัดงาน ITM
การส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่
กิจกรรมแนะนำกลุ่มไทยออยล์ เปิดรับสมัครงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
โครงการส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม จิบน้ำชายามเช้า
โครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2560


หน้าที่ :