มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
โครงการ GLOBE TSU
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561
ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul) มี.ค. 62
ค่ายวิดยาอาสาสานสัมพันธ์อกช.
โครงการพัฒนาแนวทางการเขียนรายงาน AUN QA
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน (ตลาดสดป่าพะยอม,วัดป่าพะยอม)
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน (โรงเรียนป่าพะยอม)
โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ)
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานคณะวิทยาศาสตร์: การขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
งานนำเสนอผลงานโครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul)
กิจกรรมประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx
งาน PCCST Science Fair 2018
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเขียนเรซูเม่
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นคณะกรรมการในงาน Project Oral Presentation Competition for the Phattalung International Science Fair 2019
พิธีทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และงานจัดเลี้ยงปีใหม่
TSU Night Party 2019
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาเด็กเมืองลุง


หน้าที่ :