มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองและนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สายสนับสนุน
ประเพณีไทยแห่เทียนพรรษาและถวายหลอดไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
มหาวิทยาลัย Udayana เมืองบาหลี (Bali) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดกิจกรรม Icmsa2018
โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข กิจกรรมผ่อนคลาย (Happy relax) เรื่อง “น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ”
ค่ายบริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา โรงเรียนวิเศษ จ.ตรัง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านพลังงานและการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์
การประชุมหารือการจัดกิจกรรมประชุมระดับชาติ
โครงการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสถิติกับโปรแกรม GeoGebra
การประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
โครงการส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานกาชาด 2561 จ.พัทลุง
การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
การอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย โครงการ GLOBE STEM ประจำปี 2561


หน้าที่ :