มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2560
ม.ราชภภัฎนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในสำนักงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบพันธุ์ปลานิล ให้กับ ชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
อบจ.พัทลุง พบหารือผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 : การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรียร์
โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 : การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองและนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
โครงการส่งเสริมประเพณีไทย แห่เทียนพรรษาและถวายหลอดไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
อบรมการทำอาหารสัตว์น้ำใช้เองในฟาร์ม โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำสบู่ใช้ด้วยตนเอง
การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการคัดแยกขยะในชุมชน
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ


หน้าที่ :