มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ความภาคภูมิใจ



  กลับหน้าหลัก
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล เยาวชนคุณภาพแห่งปี
[บุคลากร] เกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560
บุคลากร] บุคลากรที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
[บุคลากร] การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
[บุคลากร] รางวัลจากงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
[นิสิต] รางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
[บุคลากร] รางวัลจากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
[นิสิต] รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9
[บุคลากร] รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 3
[บุคลากร] รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2559
[นิสิต] รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
[นิสิต] รางวัลจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 6 (SER 2017)
[บุคลากร] รางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2559
[บุคลากร] รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ระดับดีมาก
[นิสิต] รางวัลประกวด Freshmen Boy & Girl 2016 @Thaksin University, Phatthalung Campus
[บุคลากร] รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
[บุคลากร] อนุสิทธิ์บัตรการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักผลไม้
[บุคลากร] รางวัล ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
[นิสิต] รางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นรุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ


หน้าที่ :