มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ความภาคภูมิใจ  กลับหน้าหลัก
[บริการวิชาการ] นักเรียนโครงการ GLOBE thailand ได้รับรางวัลชนะเลิศ
[นิสิต] นิสิตคณะวิทย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7
[นิสิต] นิสิตระดับปริญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”
[บุคลากร] อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง ที่ได้รับการสนับสนุนทุน ในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (20 Flagships)
[นิสิต] นางสาวนาริสา บินหะยีดิง นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการสนับทุนอุดหนุนการวิจัย
[บุคลากร] อาจารย์วรรณฤดี หิรัญรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
[บุคลากร] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รางวัลประกาศเกียรติคุณ
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รางวัลระดับดีมาก
[บุคลากร] รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2560
[นิสิต] ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
[นิสิต] ดร. ชลธิชา มามิมิน ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก
[บุคลากร] ผศ.ดร. สมพงศ์ โอทอง ได้รับรางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
[บุคลากร] ดร. สมพงค์ โอทอง ได้รับรางวัล Gold Prize
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธมลวรรณ คำอ่อน และ นางสาวสุมลรัตน์ ไชยโย โดยได้รับรางวัล ระดับดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
[นิสิต] นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล เยาวชนคุณภาพแห่งปี
[บุคลากร] เกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560
[บุคลากร] บุคลากรที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
[บุคลากร] การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
[บุคลากร] รางวัลจากงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34


หน้าที่ :