มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ความภาคภูมิใจ  กลับหน้าหลัก
[นิสิต] นายวิศรุต ตุกังหัน และ นางสาวสุภัตรา อินจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
[นิสิต] ดร.ชลธิชา มามิมิน ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก
[นิสิต] ทีม PHB Energy ได้รับรางวัลชมเชย โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค
[บุคลากร] นางสาวมาณี แก้วชนิด นักวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
[บุคลากร] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัญธยาน์ ฟาน เบม ได้รับรางวัล ผู้นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ดีเด่น
[บุคลากร] ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ดีเด่น
[บุคลากร] รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ และ นางสาวธนาภรณ์ รักการ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
[นิสิต] นิสิตปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลจากการประกวด GSB startup University
[บุคลากร] รศ.ดร. กนกพร และ นายโอภาส ผู้พัฒนาพลังงานชีวภาพทดแทนไบโอดีเซลและปิโตรเลี่ยม
[นิสิต] นายวรรธนศักดิ์ สุขสง ด้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับปริญญาโท
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง ได้รับการรับรองเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย"
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผลงาน Best Oral Presentation Award
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง และผู้ร่วมทีมวิจัยผ่านการคัดเลือกจาก 32 โดยผู้เชี่ยวชาญ
[นิสิต] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัลอะตอมเกมส์
[บุคลากร] ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์และนางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณโณ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
[บุคลากร] รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
[บุคลากร] ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทองและนายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
[บุคลากร] นายสุเจนต์ พรหมเหมือน บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านห้องปฎิบัติการ
[สอวน.] การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 นักเรียนสามารถคว้า 5 เหรียญทองแดง


หน้าที่ :