มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ความภาคภูมิใจ  กลับหน้าหลัก
[นิสิต] นิสิตปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลจากการประกวด GSB startup University
[บุคลากร] รศ.ดร. กนกพร และ นายโอภาส ผู้พัฒนาพลังงานชีวภาพทดแทนไบโอดีเซลและปิโตรเลี่ยม
[นิสิต] นายวรรธนศักดิ์ สุขสง ด้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับปริญญาโท
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง ได้รับการรับรองเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย"
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผลงาน Best Oral Presentation Award
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง และผู้ร่วมทีมวิจัยผ่านการคัดเลือกจาก 32 โดยผู้เชี่ยวชาญ
[นิสิต] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัลอะตอมเกมส์
[บุคลากร] ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์และนางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณโณ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
[บุคลากร] รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
[บุคลากร] ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทองและนายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
[บุคลากร] นายสุเจนต์ พรหมเหมือน บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านห้องปฎิบัติการ
[สอวน.] การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 นักเรียนสามารถคว้า 5 เหรียญทองแดง
[บริการวิชาการ] นักเรียนโครงการ GLOBE thailand ได้รับรางวัลชนะเลิศ
[นิสิต] นิสิตคณะวิทย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7
[นิสิต] นิสิตระดับปริญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”
[บุคลากร] อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง ที่ได้รับการสนับสนุนทุน ในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (20 Flagships)
[นิสิต] นางสาวนาริสา บินหะยีดิง นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการสนับทุนอุดหนุนการวิจัย
[บุคลากร] อาจารย์วรรณฤดี หิรัญรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
[บุคลากร] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รางวัลประกาศเกียรติคุณ


หน้าที่ :