มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   อบรม/สัมมนา  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญนิสิต/ครูอาจารย์เข้าร่วมงานมหกรรมดนตรีและการแข่งขันนานาชาติเชียงใหม่ ฮีนาสเตร่า 2561
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกลอนสดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
ขอเชิญชวนเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Innovations for Street Food
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2018
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น
[นิสิต] ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561
13th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and Their Applications (ICMSA 2017)
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม International Curator Lecture and Workshop on Emerging Technologies and Management of Microbial Resources
การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 (สำนักงานศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์)
การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 หัวข้อ วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การอบรมปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS : ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย และระบบประเมินผลงานวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยนานาชาติ ม.ทักษิณ)
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 (สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (มทร.ศรีวิชัย)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Mathematical Medels: Tools for Incorporation of Multifunctionality in Agricultures under Climate Change


หน้าที่ :